ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดระนาม


ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
นายหอม จันทร์เอี่ยม
ครูใหญ่
2466 - 2469
2
นายเสถียร บัวสุนทร
ครูใหญ่
2469 - 22 กค. 2476
3
นายเนียม เปียทอง
ครูใหญ่
23 กค. 2476 - 31 มค. 2479
4
นายสมาน มิญญา
ครูใหญ่
1 กพ. 2479 - 30 กย. 2519
5
นายพัฒน์ เพ็ชร์พูล
อาจารย์ใหญ่
1 พย. 2519 - 31 ตค. 2531
6
นายกำพล อิทร์ชมฤทธิ์
อาจารย์ใหญ่
1 พย. 2531 - 15 มีค. 2534
7
จ.ส.อ.ดิเรก พรประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
21 พค. 2534 - 30 กย. 2554
8
นายมนตรี ใจดี
ผู้อำนวยการ
9 ธค. 2554 - 30 กย 2559
9
นางจุฑาทิพ มงคล
ผู้อำนวยการ
22 ธค. 2559 - ปัจจุบัน
   
 


 
 
     Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน
     การจัดชั้นเรียน
     แผนงาน/โครงการ
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
 โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com