คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดระนาม


 
 
 
ร.ต. ชยานันท์ สุขประเสริฐ
 
 
ประธานกรรมการฯ
 
 
 
 
พระอธิการสมพร กนฺตพโล
 
 
รองประธานกรรมการฯ
 
นายสายชล หมวกผัน
นางปราณี วิญญกูล
นายวิสูตร สุทธิโก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นางอรัญญา จำปาทอง
นายพลีชีพ พฤษธิศาริกร
นางนิภา แสงสนธิ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
นางบุญสม บุญเสริม
 
 
กรรมการและเลขานุการ
 


ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 พ.ย. 2559 หมดวาระ 1 พ.ย. 2563

 
 
     Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน
     การจัดชั้นเรียน
     แผนงาน/โครงการ
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
 โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com