คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดระนาม


 
ประธานสภานักเรียน
 
 
เด็กชายพรพิพัฒน์ อ่อนจ้าย
 
 
รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1
 
 
นายณัฐพงศ์ แซ่ย้าง
 
 
รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2
 
 
เด็กชายวีระ แซ่ว่าง
 
 
เลขานุการ
 
 
เด็กหญิงนภาภรณ์ บัวจันทร์
 
   
 
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
 
  1.เด็กหญิงเพชรรัตน์ งามปลั่ง
 
  2.เด็กชายเอกรินทร์ แซ่ม้า  
  3.เด็กชายธงชัย แซ่ม้า  
 
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
 
  1.เด็กชายอาย พ่วงพุ่ม
 
  2.เด็กชายศุภโชค สินธุ์สมุทร์  
  3.เด็กชายมนตรี แซ่ย้าง  
 
ณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
 
  1.เด็กหญิงจิรัชยา บัวจันทร์
 
  2.เด็กชายธนกร แก้วตา  
  3.เด็กชายขจรศักดิ์ แซ่ซ้ง  
 
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
  1.เด็กชายยศวิน ปิ่นแก้ว
 
  2.เด็กหญิงชลธิชา บุณยัง  
  3.เด็กหญิงชนิดา กองสุข  
  3.เด็กชายณัชชานนท์ กลิ่นเรือง  
  4.เด็กชายนครินทร์ กองคล้อย  
 
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
 
  1เด็กชายทอง แซ่ม้า
 
  2.เด็กชายอติชาติ พานิชโชติกา  
  3.เด็กชายสุวัฒน์ แซ่หาญ  
 
คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
 
  1.เด็กหญิงภาวินี ผิวฟัก
 
  2.เด็กชายเสกสรร สาสะ  
  3.เด็กหญิงรัตนาพร เครือคต  
  4.เด็กหญิงพัฒน์นรี ธูปจิ๋ว  
 
คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสุขภาพและอนามัย
 
  1.เด็กหญิงณัฐฐินันท์ มาใหญ่
 
  2.เด็กชายชานนท์ สอนทิพย์  
  3.เด็กชายธนวันต์ มีแก้ว  
 
ณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 
  1.เด็กชายว่างยี่เล่ง แซ่ว่าง
 
  2.เด็กชายนภัสกร แซ่หว้า  
  3.เด็กชายบางกอก โล  
       

 
 
     Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน ปีการศึกษา 2560
     การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
     แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2560
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
 โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com