การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561


ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ครูประจำชั้น
ชาย
หญิง
รวม
  อนุบาล 3 ขวบ
0
0
0
0
-
  อนุบาล 2
3
4
7
1
  นางนิภา แสงสนธิ์
  อนุบาล 3
7
2
9
1
  นางนิภา แสงสนธิ์
รวมอนุบาล
10
6
16
2
 
  ประถมศึกษาปีที่ 1
2
4
6
1
  นางสาวศรุดา พันธุ์เจริญ
  ประถมศึกษาปีที่ 2
4
3
7
1
  นางบุญสม บุญเสริม
  ประถมศึกษาปีที่ 3
6
4
10
1
  นางบุญสม บุญเสริม
  ประถมศึกษาปีที่ 4
4
4
8
1
  นางกฤษณา พุ่มพวง
  ประถมศึกษาปีที่ 5
2
3
5
1
  นางกฤษณา พุ่มพวง
  ประถมศึกษาปีที่ 6
4
2
6
1
  นางสาวกชกร จีนเทห์
รวมประถมศึกษา
22
20
42
6
 
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
5
4
9
1
  นายไพฑูรย ์ประเสริฐอินทร์
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
11
2
12
1
  นางสาวณัฐฐา อยู่นาน
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
2
5
1
  นางสาวฐิติรัตน์ โดดยิ้ม
รวมมัธยมศึกษา
19
8
27
3
 
รวมทั้งสิ้น
51
34
85
11
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 
 
     Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าหมาย
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     โครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอน
     ตารางสอน ปีการศึกษา 2560
     การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
     คำสั่งโรงเรียนฯ
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
     ภาพกิจกรรม
     ดาวน์โหลดเอกสาร
 โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246


Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com