เป้าประสงค์การจัดการศึกษาของโรงเรียน


     เป้าประสงค์ (Goal)
     1. ด้านนักเรียน : มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     2. ด้านครู : มีจรรยาบรรณ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดทำสื่อ นวัตกรรม งานวิจัย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     3. ด้านผู้บริหาร : เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

     4. ด้านโรงเรียน : เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน

     5. ด้านผู้ปกครองและชุมชน : ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน


 
 
     Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน ปีการศึกษา 2560
     การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
     แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2560
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
 โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.
Admin : webmaster@ ranam-school.com