ประวัติโรงเรียนวัดระนาม


พุทธภาษิตประจำโรงเรียน
ปัญญา โลกสมิ ปชโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”
สีประจำโรงเรียน
เหลือง – แดง หมายถึง ต้นไม้ประจำโรงเรียน ดอกเหลืองปรีดียาธร
คำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ตราประจำโรงเรียน ตราสิงหราชอยู่ในวงกลม
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ความรู้ คู่คุณธรรม
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษาพอเพียง

     โรงเรียนวัดระนาม ที่ตั้ง 138 หมู่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทร 036585246 e-mail: ranam@windowslive.com
website โรงเรียน มี 2 website
1. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1017610110&Area_CODE=1701
2. http://www.ranam-school.com
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 12 ไร่ .200  ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
โรงเรียนวัดระนาม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดระนามเป็นสถานที่เรียน ต่อมาท่านพระครูสิงหราชมุนี เจ้าอาวาสวัดระนาม เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2 มี 2 ชั้น โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1เมษายน พ.ศ. 2469 อาคาร แต่ยังไม่แล้วเสร็จท่านได้มรณภาพเสียก่อน ต่อมาท่านพระครูอุดมคณารักษ์ เจ้าอาวาสองค์ต่อมาได้ดำเนินการสร้างจนแล้วเสร็จ สิ้นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 3,800บาท ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2481ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดระนาม” (สิงหราชประชานุเคราะห์) ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2521ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สป.016 จำนวน 1หลัง 4 ห้องเรียน งบประมาณ 500,000 บาท
ปี 2525 ไดรับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน แบบ 016 จำนวน 4 ห้อง งบประมาณ 150,000 บาท
ปี 2525 ไดรับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203 จำนวน 1หลัง งบประมาณ 400,000 บาท และสภาตำบลชีน้ำร้ายได้จัดงบประมาณก่อสร้างถังประปาให้ 1ถัง งบประมาณ 51,000 บาท และปี 2522 และปี 2536 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ปีละ 1หลัง
ปี 2540 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณห้องพิเศษ จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องคอมพิเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมอุปกรณ์ห้องละ 68,000 บาท และ
ปี 2542 ได้รับงบประมาณจัดห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา 1ห้อง พร้อมอุปกรณ์
ปี 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1หลัง 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,684,655 บาท ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11ห้องเรียน
ปี 2555 ได้รับงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย สร้างกำแพงด้านหน้าและด้านข้างโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้องน้ำ งบประมาณ 600,000 บาท

 
 
  
 
     Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน ปีการศึกษา 2560
     การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
     แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2560
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
 โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com