คลิก...ชมภาพกิจกรรม LINE@RanamSchool


รหัสเอกสาร

ภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
331
 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้โลกของสัตว์ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และความน่ารักของสัตว์หลากหลายชนิด ณ ห้างท็อปพลาซ่าสิงห์บุรี
330
 พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักร์สีวรวิหาร มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท ให้กับด.ญ.ชวิศา ใจบาล นักเรียนชั้นม.2 ร.ร.วัดระนาม
ในพิธีฉลองเปรียญธรรม ณ วัดพระนอนจักร์สีวรวิหาร
329
 ร่วมงานมหกรรม รวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับ ภาค 1 โครงการ TFE ( Teams For Education ) ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
328
 โรงเรียนวัดระนาม ตัวแทนBest Practices DLTV สพป.สิงห์บุรี รับการประเมินโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices DLTV)
จากคณะกรรมการระดับภูมิภาค ภาค 1 (Cluster)
327
 โรงเรียนวัดระนาม ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School) ปี 2562 โรงเรียนปลอดขยะระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
326
 เด็กหญิงนลัทพร บุญลือ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนวัดระนาม “รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จังหวัดสิงห์บุรี” ปีละ 3,000 บาท จนจบปริญญาตรี
พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท และนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด
มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท
325
 เรียนรู้นอกห้องเรียน : ฝึกทักษะการเพ้นท์กระเป๋าตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันพร้อมใช้ถุงผ้า เสริมประสบการณ์ทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ณ อบต.ชีน้ำร้าย
324
 โรงเรียนวัดระนาม ได้รับรางวัล"บ้านวิทยาศาสตร์น้อย" ปีการศึกษา 2562-2564 โดยครูนิภา แสงสนธิ์ ครูประจำชั้นอนุบาล #ครูผู้จุดประกาย #นักวิทย์น้อย
323
 นิเทศติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ เครือข่ายวัดไทร #เที่ยวเพลิน...ลุขใจ #เที่ยววัดไทร ต.ขีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี
322
 โรงเรียนวัดระนามร่วมจัดนิทรรศการ รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ยกระดับผลการสอบ (O-Net) ของนักเรียน ป.6 และ ม.3
จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสิงห์บุรี # ทีมงานที่แข็งแกร่ง!!.. # ก้าวไปกับโรงเรียนคุณภาพ
321
 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดระนาม ร่วมแสดงความรักและยินดีกับคุณครูไพฑูรย์ ประเสริฐอินทร์ ซึ่งได้สอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.สิงห์บุรี
320
 ผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก : ร.ร.วัดระนาม ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสพป.สิงห์บุรี และสพป.อุทัยธานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการจัดเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)
319
 ส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนนอกห้องเรียน ในช่วงวันหยุด แข่งขันวาดภาพระบายสีในวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 ณ ห้างท็อปพลาซ่าสิงห์บุรี Top Plaza Singburi
ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 คน ทุนละ 500 บาท และรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุนๆละ 200 บาท
318
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 ในโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของนักเรียนทุกระดับชั้น #อ่านดี...มีคุณภาพ
317
  ผอ.จุฑาทิพ และคณะครู มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ชนะเลิศในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในวันแม่แห่งชาติ 1.คัดลายมือ "คำกลอนวันแม่" ทุกระดับชั้น
2. วาดภาพระบายสี ทุกระดับชั้น 3. เขียนเรียงความ ช่วงชั้น ป.4 - ม.3 และ4. แต่งคำประพันธ์ ม.1 - ม.3
316
 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
315
 กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร "วันแม่แห่งช่าติ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
314
 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ "คำกลอนวันแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น  #ลายมือสวย...ด้วยแรงใจจากแม่
313
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมคณะครู นักเรียน และชุมชนบ้านระนาม ให้การต้อนรับนางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนา ท่าน ดร.ลัดดา หงสุรพันธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และคณะ ติดตามการดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ชุมชนบ้านระนาม )
312
 กิจกรรม : มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขกับนักเรียนโรงเรียนวัดระนามที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นเด็กดี
311
 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เครือคต นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดระนาม รับทุนการศึกษาเด็กดี มีคุณธรรม จากหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี จำนวนเงิน 5,000 บาท
ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ทสิงห์บุรี
310
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมครูบุญสม บุญเสริม รับเกียรติบัตรผลสอบ O-NET และผลสอบ NT โรงเรียนวัดระนาม ที่คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ
จากสพฐ.และสพป.สิงห์บุรี โดยรับมอบจากผอ.สพป.สิงห์บุรี
309
 ห้างทอป พลาซ่า สิงห์บุรี (Top Plaza) ให้เกียรติโรงเรียนวัดระนามส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมรำถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
308
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมคณะครู ร่วมกับชุมชนบ้านระนามกิจกรรมทำบุญตักบาต และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

307
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
306
 กิจกรรม : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ( โบสถ์วัดไทร ) ในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.2 พร้อมบูรณาการฝึกทักษะการพูดแนะนำประวัติวัดไทร
ของอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้กับนักเรียน ( รุ่น 3 )
305
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประกวดคัดลายมือได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ละระดับชั้นป.1 - ป.6
พร้อมชื่ยชมและให้โอวาทกับนักเรียน #วันภาษาไทยแห่งชาติ
304
 คณะครู นักเรียนร่วมกับชุมชนบ้านระนาม ทำความสะอาด กวาดถนน บ้านระนาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
303
 ผู้บริหาร คณะครู ทำกิจกรรม PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET)นักเรียนชั้น ป.6 , ม.3
302
 นักเรียนโรงเรียนวัดระนาม เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนตามโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ โรงเรียนวัดบางปูน
301
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับอำเภออินทร์บุรี และอบต.ชีน้ำร้าย
โดยท่านสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี ประธานพิธีเปิด ณ วัดระนาม และร่วมเก็บขยะริมน้ำเจ้าพระยา จากวัดระนามสู่วัดไทร

300
 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ : ปูพื้นฐาน สร้างความตระหนัก ทักษะชีวิต นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 #อบต.ชีน้ำร้าย
ร่วมใจจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10
299
 กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด : นำโดยผอ.จุฑาทิพ มงคล คณะครูและนักเรียนช่วงชั้น 2 วันพระแรม 8 ค่ำเดือน 8 #กราบขอบพระคุณ คุณยายบุญชู. สุขชื่น
บริจาคเงินให้กับทางโรงเรียน ณ วัดระนาม
298
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศภายใน 100 % "2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
297
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดล่องกะเบา โดยคำสั่ง สพป.สิงห์บุรี ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
296
 โรงเรียนวัดระนาม รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน จากสพป.สิงห์บุรี โดยกรรมการผู้ตรวจ ผอ.ดร.เนาวรัตน์ ช่างเครื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
295
 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดระนาม ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา วัดต่างๆ จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดระนาม วัดไผ่ล้อม วัดบางปูน และวัดโฉมศรี
294
 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดระนามร่วกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี 2562 ณ วัดระนาม
293
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ( บ้าน วัด โรงเรียน )
กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดระนาม

292
 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดระนาม ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดระนาม ประจำปีการศึกษา 2562 #งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา...ชีวาสดชื่น...แจ่มใส
291
 ผู้บริหาร พร้อมครูประจำชั้น นำนักเรียนชั้น ป 1 ตรวจสุขภาพฟัน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชีน้ำร้าย 2 #ฟันสวยด้วยขยัน หม่ันดูแล
290
 โรงเรียนวัดระนามรับการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Anti - Corruption Education )ณ โรงเรียนวัดกลาง
โดยส่งตัวแทนครูบุญสม บุญเสริม สาธิตการใช้หลักสูตรฯ ต่อคณะกรรมการนิเทศ
289
 กิจกรรม : หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณวัดระนาม ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
288
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 16 ปี เนื่องในวันครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
287
 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
286
 ผอ.จุฑาทิพ คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดดงยางจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
285
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมอาสามัคคุเทศก์ร่วมหล่อเทียนรูปฟักทอง ณ เทวาลัยพระพรหม
284
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล นำนักเรียนร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "จงรักภักดี วิถีสิงห์" เฉลิมพระเกิยรติในหลวง ร.10 ณ พื้นที่ศิลปะบ้านควายอาร์ต สิงห์บุรี
ของอ.ชนสรณ์ และอ.อนามิกา โกมลวาทิน ศิลปินเจ้าของหอศิลป์แห่งเดียวจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
283
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล และครู นักเรียนอนุบาล2-3 หิ้วปิ่นโตเข้าวัด วัดระนาม ณ วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7
282
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ในโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของนักเรียนทุกระดับชั้น # อ่านดี...มีคุณภาพ
281
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล นำนักเรียนโรงเรียนวัดระนาม จำนวน 5 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากพระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี
เนื่องในวันทำบุญคล้ายวันเกิดครบรอบ 64 ปี ณ วัดแจ้งพรหมนคร
280
 ผู้บริหารและครูประจำชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบทราบข้อมูลสภาพจริงของนักเรียน
#เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา " สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 %"
279
 ด.ญ.นิชาภา แก้วสุก รับทุนการศึกษา"วัฒนะ มุทิตาเจริญ" ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561ณ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
278
 โรงเรียนวัดระนาม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ การแสดงละครสั้นเรื่องพระอภัยมณี การประกวดภาพวาดเรื่องพระอภัยมณี
การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชนะการแข่งขันภาพวาดฯแต่ละระดับชั้น
277
 กิจกรรม : เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก Day against Drug Abuse #คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562 : มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
276
 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม #หิ้วปิ่นโตทำบุญวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7
275
 พระอธิการศุภรัตน์ ฐิตธมมปาโล ( หลวงเตี่ย ) เจ้าอาวาสวัดบุดดา จ.สิงห์บุรี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดระนาม จำนวน 10 ทุนๆละ 500 บาท
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 78 ปี ณ วัดบุดดา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
274
 นางสาวกชกร จีนเท่ห์ ครูโรงเรียนวัดระนามนำนักเรียนรับทุนการศึกษาจากห้างท็อปพลาซ่าสิงห์บุรี จำนวน 2 ทุน
จากการส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสีน้ำ หัวข้อ "ท็อปพลาซ่าของเรา ณ ห้างท็อปพลาซ่า
273
 กิจกรรม : มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดระนาม เนื่องในวันไหว้ครู ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง
272
 กิจกรรม : การบูรณาการ Active Learning ในวันไหว้ครู พร้อมมอบเกีบรติบัตรกับนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศ
271
 โรงเรียนวัดระนาม : จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 # เด็กดีมีครู เด็กอยากรู้ ครูอยากสอน
270
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดระนาม ครั้งที่ 3/2562 รายงานผลการบริหารการจัดการศึกษา
แจ้งนโนบายการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
269
 #เบื้องหลัง พานความรัก พานความรู้ เพื่อครูที่สอนสั่ง
268
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching #เทคนิคและวิธีการ Coaching #ปฏิบัติการ Coaching
โดยวิทยากร : รศ.ดร.ศิริพัน สุวรรณมรรคา ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี
267
 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง,ประจำปีงบประมาณ 2562 :ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13
ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
266
 โรงเรียนวัดระนาม : ส่งผลงานนักเรียนในการประกวดวาดภาพระบายสีน้ำ หัวข้อ "ท็อปพลาซ่าของเรา #ชิงทุนการศึกษากับห้างท็อปพลาซ่าสิงห์บุรี
265
 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ให้ความอนุเคราะห์ช่างตัดผมจิตอาสาตัดผมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดระนามฟรี
264
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run For You 2019” Singburi MITRPHOL Sugar.ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล จังหวัดสิงห์บุรี
263
 โครงการ TFE(Teams For Education) ค่ายภาษาอังกฤษ ยกระดับ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ณ โรงเรียนวัดระนาม
262
 โรงเรียนวัดระนาม ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมสานฝันปั้นเด็กไทยห่วงใยสุขภาพ สอนทักษะการเล่นฟุตบอล จากวิทยากรอดีตนักฟุตบอลทีมฃาติไทย
นักเรียนร่วมโครงการ 110 คน 5 โรงเรียน
โรงเรียนสิงห์บุรี โรงเรียนอินทโมลีประทาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โรงเรียนวัดกลางท่าข้าม โรงเรียนวัดระนาม
261
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มทองน้ำงาม เพื่อรับทราบข้อราชการ จากสพป.สิงห์บุรี โดยนายสมยศ สังสอาด ประธานกลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม
260
 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมตามโครงการสาธิตการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
โดยนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ
259
 ผู้บริหาร พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดระนามร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
258
 โครงการ TFE(Teams For Education) ค่ายวิทยาศาสตร์ ยกระดับ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ณ โรงเรียนวัดระนาม
257
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล ลงนามไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ( หลังเก่า )
256
 เริ่ม..โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน และจำหน่ายให้กับชุมชน ปีการศึกษา 2562
255
 ผอ.สันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี ตัวแทนจากทีม BrandUK นำโดยมาริโอ้ เมาเร่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดระนาม หลังการต้อนรับนำเที่ยวชมวัดไทร
254
 โครงการ TFE(Teams For Education) ค่ายยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 และ ม.3 ค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดระนาม
253
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล ผู้ดำเนินการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดสิงห์บุรี สู่ศตวรรษที่ 21 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง
252
 กิจกรรม : การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนวัดระนาม ประจำปีการศึกษา 2562
251
 โรงเรียนวัดระนาม : รณรงค์ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก โดยใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำ เพื่อลดโลกร้อน/ลดขยะพลาสติก
ส่งเสริมความสะอาดของโรงเรียน บ้าน และชุมชนต่อไป
250
 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดระนาม : กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา รอบอุโบสถวัดระนาม
249
 โรงเรียนวัดระนาม : ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจาก สพป.สิงห์บุรี นายอภิณพ เรือนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ และผอ.สมยศ สังสะอาด เป็นผู้ตรวจ
248
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมอาสามัคคุเทศก์หน่วยวัดไทร ให้การต้อนรับดารานักแสดงมาริโอ้ เมาเร่อ พร้อมคณะ ที่มาเที่ยวชมความงดงามของโบสถ์วัดไทร อ.อินทร์บุรี
247
 โรงเรียนวัดระนาม จัดกิจกรรม Classroom Meeting ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พบครูประจำชั้นเพื่อรับเงินค่าเครื่องเขียนแบบเรียน/ค่าชุดนักเรียน
246
 กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนวัดระนาม ตามโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
245
 ผู้บริหารและครูรับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบสูงกว่าระดับประเทศ ชั้น ป.6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาไทย
ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
จากสพป.สิงห์บุรี ณ โรงแรมโกลเด้นรีสอร์ตสิงห์บุรี
244
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
243
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล ร่วมพิธีบวงสรวงต่อรูปปั้น พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ณ บริเวณอนุสาวรีย์ฯ หน้าอบต.ชีน้ำร้าย โดยมีนายสุรสาล ผาสุข เป็นประธานในพิธี
242
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล : ร่วมทำบุญพระธุดงค์ตามโครงการธรรมยาตราและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระเทพปริยัติสุธี
เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ณ วัดระนาม
241
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดระนาม : อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัติริย์กับประเทศไทย หลักสูตร ประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมหอมหวล พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี
240
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล นำเสนอผลการบริหารจัดการ การใช้สื่อ 60 พรรษา หรือสื่อสมเด็จพระเทพฯ การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบ New DLTV ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
239
 อาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นหน่วยวัดไทร ต้อนรับคณะจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาเที่ยวชมความงดงามของโบสถ์วัดไทร
238
 โครงการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562
237
  การอบรมพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ โรงแรมไชยแสงพาเลช โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
236
 การประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2562
234
  โรงเรียนวัดระนาม นำครูและนักเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : การปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์
233
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมแกนนำนักเรียนร.ร.วัดระนามไปแนะแนวการศึกษาต่อชั้นอนุบาล 2 ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านระนาม ต.ชีน้ำร้าย
232
  คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดระนามร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลชีน้ำร้ายเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.โดยรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
231
 เด็กหญิงชวิศา ใจบาล นักเรียนชั้น ม.1 เข้าค่ายโครงการธรรมปฏิบัติสู่การพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ศาลาพลังทิพย์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
230
  โรงเรียนวัดระนาม : จัดกิจกรรมการแสดงนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
229
  โรงเรียนวัดระนามจัดกิจกรรม : เปิดประตูสู่สถานศึกษา [Open House]โดยมี กศน.อินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เสริมความรู้ให้กับนักเรียน
228
  "โรงเรียนวัดระนาม" จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. #ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียง #เลือกผู้แทนที่ดีเข้าสภา #24มีนาไปเลือกตั้ง
227
  การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลรุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
226
  กิจกรรม ทริป เที่ยว งานบุญ แข่งบอล ออนทัวร์ @ตำบลชีน้ำร้าย #ท่องเที่ยวในตำบลชีน้ำร้าย #ทอดผ้าป่าการศึกษา #การแข่งขันฟุตบอลการกุศล
225
  อาสามัคคุเทศก์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัดไทร จากสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการติดต่อประสานงานจาก กศน.อำเภออินทร์บุรี
224
 โรงเรียนวัดระนาม ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางปูน : รับ-ส่งนักเรียนโดย ครูบุญสม บุญเสริม
223
  ผู้บริหารโรงเรียนวัดระนาม นำอาสามัคคุเทศก์น้อยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชนบ้านสวนมะปราง หมู่ 5 ตำบลชีน้ำร้าย
222
  โรงเรียนวัดระนาม : จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค 2562 ( 1 คืน 2 วัน) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดระนาม
221
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดระนาม เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนน้ำโคราช - ทะเลอีสาน @สวนสัตว์ราชสีมา
220
  นางจุฑาทิพ มงคล ผอ.ร.ร.วัดระนาม นำอาสามัคคุเทศก์น้อยไปออกรายการสถานีวิมยุ อสมท.สิงห์บุรี 91.25 MHz. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทริป เที่ยว
แข่งบอล ออนทัวร์ @ ชีน้ำร้าย ซึ่งจะจัดในวันที่ 9 มีนาคม 2562 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์หน่วยวัดไทร
219
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดระนามร่วมกิจกรรม "ปั่นบูชาธรรมะ มาฆบูชา" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย ในวันมาฆบูชา
218
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้นพื้นฐานโรงเรียนวัดระนาม ภาคเรียนที่ 2 ผู้บริหาร : ได้รายงานผลการจัดการศึกษาและภารกิจในรอบปีที่ผ่านมาให้รับทราบ
217
  ผู้บริหาร คณะครู นัเกเรียน หิ้วปิ่นโตเข้าวัด #วันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
216
  ครู นักเรียน ร่วมสร้างแม่สูตรคูณ และเลขยกกำลัง BBLบนถนนทางเดินในโรงเรียน
215
  ผู้บริหาร คณะครู ประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
214
  ผอ.จุฑาทิพ มงคล ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นอนุบาล 2
213
  ผู้บริหารและคณะครูให้กำลังใจนักเรียนชั้น ป.6/ม.3 ในการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
212
  เจ้าอาวาสวัดระนาม สอนธรรมะแก่นักเรียนร.ร.วัดระนาม โดยมีนายอำเภออินทร์บุรี พร้อมประธานกรรมการศึกษาฯ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมฟังธรรมด้วย
211
 ผู้บริหาร คณะครู น.ร.ร่วมให้กำลังใจผู้ใหญ่ชยานันท์ สุขประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาร.ร.วัดระนาม เข้ารับการพิจารณาคัดลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
210
 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai pbs 3) ออกอากาศรายการชุมชนทั่วไทย นำเสนอ...มัคคุเทศก์น้อยพาเที่ยวสิงห์บุรี : ชุมชนทั่วไทย 21 มกราคม 2562

209
 โรงเรียนวัดระนาม กำลังจัดทำถนนBBL- My School. Arts street knowlege.เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ ส่งเสริมให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน
208
 นักเรียนโรงเรียนวัดระนามร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 @อบต.ชีน้ำร้าย : คำขวัญวันเด็ก นายกรัฐมนตรี "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" คำขวัญวันเด็ก ปี2562
207
 โรงเรียนวัดระนามจัดกิจกรรม # ตามคำสอนพ่อร.9 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน
206
 ศน.สมชาย พวงโต นิเทศน์การศึกษาโรงเรียนวัดระนามเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการขับเคลื่อนตามนโยบายต่างๆของ สพป.สิงห์บุรี
205
 #สวัสดีปีกุน ผู้บริหาร คณะครูตัวแทนนักเรียน สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนวัดระนาม
204
 คุณครูจันทิมา ประสงค์มณี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก และคณะนำอุปกรณ์การศึกษาฯ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดระนาม รวมมูลค่า 15,000 บาท
     ปี 2562
 
203
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนวัดระนาม ร่วมทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ “งานกินปลา อาหารดีเมืองสิงห์” ครั้งที่ 24
202
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรม : การทำบุญกลางบ้านชุมชนบ้านระนามเพื่อความสุขวันขึ้นปีใหม่
201
 รายการ”เดินหน้าโรงเรียนวัดระนาม...มอบความสุข” ปี 2562 กิจกรรม Merry Christmas And Happy New Year ของลูกระนาม
200
 ห้างTopsสิงห์บุรีสนับสนุนของขวัญวันปีใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนวัดระนาม
199
 ผอ.จุฑาทิพ มงคล พร้อมคณะครูนำมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนวัดระนาม ร่วมงานเทศกาลกินปลา อาหารดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 ณ บริเวณเทวลัยพระหรหม
198
 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดระนามนำส่งเปเปอร์มาเช่ ส่งมอบกรรมการรวบรวมผลงานฯและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปลาที่เจ้าหน้าที่กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ นำเสนอกิจกรรม
197
 คุณสุพัตรา มณีรัตน์ หจก. Tss water มอบชุดกีฬา จำนวน 35 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดระนามในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม ระหว่างวันที่ 16 - 21 ธ.ค.2561 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนวัดท่าอิฐ
196
 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานเปิดโครงการ"พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพธิ์ถึงอ่าวไทย" เขต ตำบลชีน้ำร้าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพธิ์ถึงอ่าวไทย
195
 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป..สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดระนาม โดยมี นางจุฑาทิพ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
194
 การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างอดีตทีมชาติไทยกับนักกีฬาอาวุโสชีน้ำร้าย "ในโครงการเคียงข้างสร้างฝัน แบ่งปันให้น้อง ปีที่ 3" ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดระนาม ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
193
 โครงการเคียงข้างสร้างฝันแบ่งปันให้น้อง ปีที่ 3 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กระเบื้องปูพื้น เครื่องกรองน้ำ 4 หัวจ่าย
192
 เครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น หน่วยวัดไทร : ภาระกิจจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยววัดไทร ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
191
 กรรมการตรวจนับ : จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ออกตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงโรงเรียนวัดระนาม
190
 ถนนBBL : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดระนามจัดสร้างถนนBBLเพื่อการเรียนรู้
189
 ผู้บริหารและคณะครูเริ่มโครงการเต้นแอโรบิคแดนซ์ทุกวันหลังเลิกเรียน #ลาก่อนไขมัน...นะจ๊ะ
188
 โรงเรียนวัดระนามสืบสานงานลอยกระทงประจำปี 2561 ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภออินทร์บุรีเป็นประธานเปิดงาน
187
 โรงเรียนวัดระนาม #เบื้องหน้าเบื้องหลังการทำกระทง : กิจกรรมลอยกระทงคืนวันที่ 22 พ.ย. 2561
186
 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดระนาม จัดกิจกรรมกระทงและการแห่กระทงของคณะนักเรียน ร่วมกับวัดระนาม
185
 คุณประทีป คุณรัตนา จุ้ยปั่นพร้อมครอบครัวและญาติๆ นำคณะผ้าป่าสามัคคี มาทอดผ้าป่าการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดระนาม เป็นเงิน 57,510 บาท
184
 กิจกรรมการออกกำลังกาย : ตามโครงการ #อ้วนไม่เอาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีน้ำร้าย 2
183
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดระนาม ประจำภาคเรียนที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องผู้อำนวยการ
182
 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา. 2561 รายงานผลการจัดการศึกษาและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
181
 ผอ.สุภาพ มงคล พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโฉมศรี ตำบลชีน้ำร้าย
180
 อาสามัคคุเทศก์หน่วยวัดไทร : ต้อนรับอาสามัคคุเทศก์โรงเรียนวัดประโชติการาม เดินทางมาศึกษาดูงานอาสามัคคุเทศก์โรงเรียนวัดระนาม ณ วัดไทร ตำบลชีน้ำร้าย
179
 รายการ“เรื่องดีดีที่เมืองรอง”(ลองแล้วจะติดใจ) มาบันทึกกิจกรรมของอาสามัคคุเทศก์ หน่วยวัดไทร ทีมงาน (มัคคุเทศก์น้อย) เพื่อนำออกอากาศรายการทันข่าว 28 ช่อง 3sd ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี
178
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
177
 การจัดทำโครงานคุณธรรมของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
176
 การนำเสนอโครงานคุณธรรมของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
175
 การประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน(After Action Review) การดำเนินงานตามแผนบูรณาการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
174
 การจัดกิจกรรม : การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 เคลื่อนขบวนพาเหรดโชว์รอบหมู่บ้านระนาม แบ่งเป็นสองสีได้แก่ สีเหลืองและสีแดง
173
 การประชุมเตรียมความพร้อมและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
172
 ผอ.สุภาพ มงคล อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561
171
 ประชุมเชิงปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สิงห์บุรี ในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2561) ให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน
170
 การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐณ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
169
 นางสุภาพ มงคล ผอ. พร้อม ร.ต. ชยานันท์ สุขประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนางกฤษณา พุ่มพวง คณะกรรมการประเมิน
ประเมินครูผู้ช่วย 3 คน นางสาวศรุดา พันธุ์์เจริญ นางสาวกชกร จีนเท่ห์ นางสาวณัฐฐา อยู่นาน และพนักงานราชการ นายไพฑูรย์ประเสริฐอินทร์
168
 ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมเตรียมความพร้อมคณะผู้เข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ
167
 ดร.สุรสาร ผาสุข อดีตส.ส.สิงห์บุรี และคณะเยี่ยมชมผลงานจักสานไม้ไผ่ ของนักเรียนโรงเรียนวัดระนามและของชุมชนบ้านระนาม
166
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์วัดระนาม วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
165
 พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2561
164
 โรงเรียนวัดระนาม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแข่งขันประกวดกิจกรรม"สิงห์บุรีเมืองเด็กดี มีวินัย ใส่ใจจราจร"
163
 การประชุมเสวนาเวทีและประชาคม และการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
162
 อาสามัคคุเทศก์ต้อนรับนักท่องเที่ยวประจำสัปดาห์ ที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดไทร
161
 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี ประธานเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น หน่วยวัดไทร พร้อมอาสามัคคุเทศก์ให้การต้อนรับนายนริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีเขต 2 และนำชมวัดไทร ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี
160
 การประชุมทางไกลเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTVของกลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม ณ โรงเรียนวัดกลาง
159
 โรงเรียนวัดระนาม ส่งครูฐิติรัตน์ โดดยิ้ม เข้าประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
158
 ทีมงานอาสามัคคุเทศก์น้อยพร้อมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์หน่วยวัดไทรร่วมต้อนรับนายสุทธา สายวาณิช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการจังหวัดสัญจร ตำบลชีน้ำร้าย
157
 การประเมินเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นหน่วยวัดไทร
156
 โครงการนิเทศติดตามครูที่ผ่านการอบรมระดับภูมิภาค Boot Champ นางสาวณัฐฐา อยู่นาน ครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดระนาม
155
 การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน "บูรณาการหลักสูตรปลูกเพาะทักษะอาชีพ" อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
154
 ทัมงานมัคคุเทศก์น้อย นำขนมสาลี่ผลิตภัณฑ์ OSOP ของโรงเรียน จำหน่ายแก่นักท่องวันหยุดราชการ ณ บริเวณวัดไทร
153
 กิจกรรม”วันแม่แห่งชาติ” การมอบเกียรติบัตรคุณแม่ระนามดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ"แก่นักเรียน
152
 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยเจ้าอาวาสวัดระนาม เนื่องใน”วันแม่แห่งชาติ” 2561
151
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาาหารแห้ง เนื่องใน”วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
150
 โรงเรียนวัดระนาม รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง จากมูลนิธิการกุศลจัดการกองทุนอเบอร์ดีน
149
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและการสื่อสารอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นวัดไทร
148
 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2561 สพป.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
147
 คณะมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนวัดระนาม : ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัดไทร ตำบลชีน้ำร้าย
146
 คณะมัคคุเทศก์น้อย...ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยววัดไทร ต.ชีน้ำร้าย
145
 มัคคุเทศก์ : น้อยต้อนรับนักท่องเที่ยวและจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดวัดไทร อ.อินทร์บุรี
144
 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  และทบทวนคำปฏิญาณสวนสนาม..ลูกเสือ เนตรนารี อำเภออินทร์บุรี ณ สนามโรงเรียนอินทร์บุรี
143
 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโฉมศรี และวัดระนาม
142
 กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
141
 รับการนิเทศก์การจัดทำหลักสูตรเชื้อมโยงกับวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี หลักสูตรหัตถกรรมพื้นบ้านงานไม้ไผ่
140
 ผอ.สุภาพ มงคล คณะครู นักเรียน ร่วมทำความสะอาดชุมชนระนาม พร้อมทำความสะอาดวัดไทรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวง รัชกาลที่ 10
139
 อาสามัคคุเทศก์แนะนำประวัติความเป็นมาของวัดไทร แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคณะจากกรุงเทพฯ
138
 กิจกรรม : ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ การฝึกดนตรีสากลผสมกลองยาว
137
 ผอ.สุภาพ มงคล สังเกตการเรียนการสอน : กิจกรรมจิตศึกษาของครูและนักเรียนชั้น ป.3
136
  ผอ.สภาพ มงคล ร่วมพิธิเปิดโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 สพป.สิงห์บุรี ณ ค่ายลูกเสือวัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
135
  ผอ.สุภาพ มงคล สังเกตการเรียนการสอน : กิจกรรมจิตศึกษาของครูและนักเรียนชั้น ป.2
134
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8
133
 โครงการปลูกต้นไม้รอบบ่อฝังกลบขยะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดกลิ่นเหม็น รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ณ บริเวณรอบบ่อฝังกลบขยะ หนองโสน หมู่ที่ 1 ต.ชีน้ำร้าย
132
 โครงการพัฒนาทักษะการตรวจพัฒนาการเด็ก ของผู้ปกครองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอ้วน ณ รพ.สต.ชีน้ำร้าย
131
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 8
130
 โรงเรียนวัดระนาม จัดกิจกรรม "รำลึกวีรชนค่ายบางระจัน" ปี 2561(วันค่ายแตก) และส่งกำลังใจให้ "ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาดามี 13 คน ปลอดภัยทุกคน"
129
 คณะมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดระนาม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์องค์ความรู้เรื่อง ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
128
 กิจกรรม : วันสุนทรภู่กวีเอกของโลก การแสดงวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี “ตอนผีเสื้อสมุทรตามหาพระอภัยมณี"
127
 ครูศรุดา พันธุ์เจริญ ร.ร.วัดระนาม รับมอบเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสูงสุดวิชาภาษาไทย การสอบ O -Net นร.ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2560
126
 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดระนามร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ : วันต่อต้านยาเสพติดโลก
125
 โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน (หลักสูตร การทำโดนัทจิ๋ว) สภาเด็กและเยาวชนตำบลชีน้ำร้าย
124
 การพัฒนาอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตามวิถีประชารัฐ เครือข่ายวัดไทร กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด "เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านชีน้ำร้าย"
123
  เตรียมความพร้อม การพัฒนาอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตามวิถีประชารัฐ (เครือข่ายวัดไทร)
  กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด "เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านชีน้ำร้าย Rally Wat Sai By Farm Trac"

122
  ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมการพัฒนาอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตามวิถีประชารัฐ เครือข่ายวัดไทร
121
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 "วันพระนี้นำนักเรียนชั้นประถมฯ ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังสวดมนต์“
120
 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Really Wat Sai By Tractor. "โครงการอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น หน่วยวัดไทร อ.อินทร์บุรี"
119
 โรงเรียนวัดระนาม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตศึกษา กลุ่มทองน้ำงาม ณ ห้องประชุม อบต.ท่างาม ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
118
 โรงเรียนวัดระนาม จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
117
 โรงเรียนวัดระนามได้รับการสนับสนุนรถตัดหญ้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมาช่วยตัดหญ้าสนามฟุตบอล
116
 ผอ.สุภาพ มงคล โรงเรียนวัดระนาม ออกนิเทศโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางปูน
115
 รับการนิเทศโครงการอาหารกลางวันจาก ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผอ.ร.ร.วัดท่าอิฐ
114
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 "วันพระนี้นำนักเรียนชั้นอนุบาลร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังสวดมนต์“
113
  ผอ.สุภาพ มงคล โรงเรียนวัดระนาม ร่วมโครงการอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นหน่วยวัดพิกุลทอง
112
  การอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
111
  การประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนจิตศึกษาในสถานศึกษา
110
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชีน้ำร้าย2 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ป.1 - 6
109
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7
108
  กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 พ.ค.61
107
  พิธีลงนามข้อตกลง(MOU)โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาฯ
106
  โรงเรียนวัดระนาม รับมอบวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
  โดยนายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้มอบ

105
  คณะนักเรียนร.ร.วัดระนามร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตลิ่งพัง ตามแนวพระราชดำริ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
104
  ผอ.- พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ อุโบสถวัดระนาม
103
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
102
  ผอ.ไพบูลย์ ฟักขำ กรรมการตรวจความพร้อมวันเปิดภาคเรียนแรก ของโรงเรียนวัดระนาม ปีการศึกษา 2561
101
  โรงเรียนวัดระนาม ส่งคณะนักเรียน คณะครู ประชุมอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ
100
  โรงเรียนวัดระนาม ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
099
 กิจกรรม classroom Meeting นักเรียนพบผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียน ปีการศึกษา 256
098
 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดระนามร่วมประชุมปฏิบัติการปรับหลักสูตรและจัดตารางสอน
097
 ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมเลขานุการคณะกรรมการอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
096
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมงานการเสวนาทางวิชาการ ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมือง จ.สิงห์บุรีเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จังหวัดสิงห์บุรี
095
 ผอ.สภาพ มงคล พร้อมคณะครูร.ร.วัดระนาม เข้าประชุมการจัดทำหลักสูตรศิลปหัตถกรรมพืนบ้านจากไม้ไผ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
094
 ผอ.สภาพ มงคล ร่วมพิธีบวงสรวงต่อรูปปั้น มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ณ บริเวณหน้า อบต.ท่างามชีน้ำร้ายโดยมีนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี เป้นประธานในพิธี
093
 ผอ.สภาพ มงคล นำเสนอหลักสูตรเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา ได้แก่หลักสูตรหัตถกรรมพื้นบ้าน (งานจักสานไม้ไผ่)
092
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมงานสรงน้ำพระพุทธรูปและผู้สูงอายุ ณ วัดไทร ต.ชีน้ำร้าย โดยมีนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีฯี
091
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมงานสงกรานต์และสรงน้ำพระพร้อมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ณ วัดระนาม
090
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์กับอบต.ชีน้ำร้าย
089
 ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวUnseen วัดไทร หมู่ที่ 5 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
088
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
087
 ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมกับกรรมการสถานศึกษา และชุมชนระนามร่วมทำความสะอาดวัดระนามและวัดไทร ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ของชุมชนระนาม
086
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 และสรุปผลการจัดงานการแสดงนักเรียนวันปิดภาคเรียน และงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนระนาม
085
 ผู้บริหารกลุ่มท่างามชีน้ำร้ายร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดโฉมศรี
084
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดระนาม,ร.ร.วัดบางปูน,ร.ร.วัดตุ้มหูและร.ร.วัดท่าอิฐ (ทีมน้ำงาม) ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาฯวันปิดกล่องชอล์กสัมพันธ์กลุ่มทองน้ำงาม
083
 พิธีปัจฉิมและมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
082
  โรงเรียนวัดระนามจัด กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ สวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท
081
  การ ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
  และอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561

080
  การประชุมทบทวนหลังการอบรม หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และPLC ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี
079
  ผอ.สุภาพ มงคล นำทีมคณะครูโรงเรียนวัดระนาม ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดวินัยจราจรในโรงเรียน ตามโครงการสอจร.ในโรงเรียน ณ รร.วัดท่าอิฐ
078
  ผอ.สุภาพ มงคล นำคณะนร.ชั้นมัธยม เข้าร่วมประขุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศล โดยวัฒนธรรมจ.สิงห์บุรี
077
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด”ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 4
076
 ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมผู้บริหารกลุ่มท่างามชีน้ำร้าย( โรงเรียนวัดบางปูน โรงเรียนวัดตุ้มหู โรงเรียนวัดท่าอิฐ โรงเรียนวัดระนาม)
075
  ผอ.สุภาพ มงคล และคณะนักเรียน ไหว้เจ้าที่ ที่ปกปักษ์รักษา พร้อมแก้บนต่อรูปปั้นพระครูสิงหราชมุนี (หลวงปู่ใยพรหมสโร)
074
  ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมผู้บริหารกลุ่มทองน้ำงาม ครั้งที่ 2 /2561 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
073
  กิจกรรม ก่อนงานแสดง-และกำลังแสดง “งานลูกเหลือง-แดง คืนเหย้า ศิษย์เก่าระนาม”
072
  นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน“งานลูกเหลือง-แดง คืนเหย้า ศิษย์เก่าระนาม”
071
  ผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษา ในภาคกลางคืน“งานลูกเหลือง-แดง คืนเหย้า ศิษย์เก่าระนาม”
070
  กิจกรรม : ทำบุญโรงเรียน ภาคกลางวัน“งานลูกเหลือง-แดง คืนเหย้า ศิษย์เก่าระนาม”
069
  ผู้อำนวยการ-คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดระนาม ร่วมแสดงความยินดี คุณครูเมฑาณี บุญเชิด ที่รับปริญญาหลังสำเร็จการศึกษา
068
  กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” ณ วัดระนาม ตรงกับวันพระ แรม 9 ค่ำ เดือน 3
067
  ผอ.สุภาพ มงคลเข้าประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน ผลักดัน บูรณาการ การศึกษาสิงห์บุรี 4.0 สู่จังหวัดน่าอยู่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
066
  นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนวัดระนาม เข้าสอบ NT (Nation Test) ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางปูน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
067
  ผอ.สุภาพ มงคลเข้าประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน ผลักดัน บูรณาการ การศึกษาสิงห์บุรี 4.0 สู่จังหวัดน่าอยู่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
066
  นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนวัดระนาม เข้าสอบ NT (Nation Test) ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางปูน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
065
  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สิงห์บุรี ตรวจสอบงานการเงินและพัสดุโรงเรียนวัดระนาม
064
  ชมรมลูกจ้างประจำเขตอ.อินทร์บุรีช่วยพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและกิจกรรมการแสดงนักเรียนปิดภาคเรียน
063
  ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมสังเกตการณ์และศึกษาดูงานการจัดงาน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน”เปิดเรือน เยือนวิถีโรงเรียนวัดท่าอิฐ”
062
  ผอ.สุภาพ มงคล ร่วมสังเกตการณ์และศึกษาดูงาน กิจกรรมการแสดงวันปิดภาคเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบางปูน
061
  ผอ.สุภาพ มงคล พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดระนาม ร่วมงานทำบุญหน้าเมรุวัดระนาม
060
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ชีน้ำร้าย อบรมนักเรียนร.ร.วัดระนาม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
059
  ติวเข้มน้อง ป.3 Nation Test(NT) รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง
058
  สิบเอกธีรวัฒน์ หน่ายอินทร์ ร่วมกับมูลนิธิสิกขาเอเซีย นำหนังสือเก่า มามอบให้กับนักเรียน และห้องสมุดโรงเรียนวัดระนาม
057
  กิจกรรม มาฆบูชา คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดระนาม
056
  การทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS นักเรียนชั้น ป.2 ป.4 ป.5 โรงเรียนวัดระนาม
055
  คุณหนี่งฤทัย ดำเนิน ผู้ปกครองนักเรียนมอบอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) ให้กับ ร.ร.วัดระนาม
054
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะครูฯ เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมนักเรียนวันปิดภาคเรียน และงานชุมนุมศิษย์เก่าร.ร.วัดระนาม
053
  เสาร์-อาทิตย์ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โครงการ สอจร. ปรับปรุงการจราจร ภายในโรงเรียน เช่น ป้ายเครื่องหมายจราจร ทิศทางคนเดิน
052
  เสาร์-อาทิตย์ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โครงการ สอจร. ปรับปรุงการจราจร ภายในโรงเรียน เช่น สร้างทางม้าลายฯ
051
  ดร.สมชาย พวงโต ศน.สพป.สิงห์บุรี นิเทศครูผู้สอน ป.3 โรงเรียนวัดระนาม นิเทศการสอนแบบ LNR เกียวกับการสอบ NT ปีการศึกษา 2560
050
  นักเรียน ป.6 และ ม.3 พร้อมครูประจำชั้นเดินทางสู่สนามสอบ ONET
049
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีรำลึกและสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน
048
  ชุมชนชาวบ้านระนามพร้อมคณะครูนักเรียนร่วมปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนวัดระนามโดยการเทคอนกรีต
047
  การประชุมคณะวิจัยเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
046
  การประชุมผู้บริหารกลุ่มทองน้ำงามพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงเรียนวัดระนาม
045
  กิจกรรม หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทุกวันพระ ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม # 2
043
  สวัสดีปีใหม่ 2561 เจ้าอาวาสวัดระนาม พร้อมกราบรับพรอันเป็นมงคลแก่คณะครู-นักเรียน
042
  แนะแนวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนอินท์บุรี : โดยทีมงานแนะแนวโรงเรียนอินทร์บุรี
041
  ครอบครัว ครูกชกร จีนเท่ห์ บริจาครองเท้า-ถุงเท้า ให้กับนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
040
  กิจกรรม หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทุกวันพระ ทำบุญตักบาตร ณ วัดระนาม # 1
039
  กิจกรรม/ก่อนบ่ายLIKEสาระ :เกมส์นับต่อ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
038
  การสอบภาษาไทย : การอ่าน-การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3
037
   ผอ-สุภาพ มงคล ประชุมประชาคม ของอบต. ชีน้ำร้ายเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
036
   กิจกรรมหลังอาหารเที่ยง 8 กลุ่มสาระ หมุนตามวัน Bingo For Occupations After Lunch Break.
035
   กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการช่วงพักกลางวัน 5 กลุ่มสาระ( Academic Skills for After Lunch Break.)
034
   คณะครู-นักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ทุกเย็นวันพฤหัสบดีและวันศุกร์สุดสัปดาห์
033
   คณะครูติว ให้นักเรียนชั้น ป.6 แะชั้น ม.3
032
    ผอ.ร.ร.วัดระนาม ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2561 ณ วัดจักรสีห์ วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ู"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา "
031
    นักเรียน.โรงเรียนวัดระนามร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
030
    ผอ.ร.ร.วัดระนาม สวัสดีปีใหม่แด่ผู้มีอุปการะคุณ และให้การสนับานุนโรงเรียนวัดระนาม
029
    ผอ.ร.ร.วัดระนาม พบปะลูกค้าสัมพันธ์ มอบของขวัญวันเด็ก นร.อนุบาล 3 ขวบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ชีน้ำร้าย
028
    การทดสอบ Pre O-Net ป.6-ม.3 ของนักเรียนโรงเรียนวัดระนาม
027
    ผู้อำนวยการสุภาพ มงคล สวัสดีปีใหม 2561 แด่คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
026
    กิจกรรมจิตอาสานักเรียนร่วมล้างและกวาด ลานวัดระนาม ร่วมกับ อบต.ชีน้ำร้ายสนับสนุนรถฉีดน้ำ หลังเลิกเรียน
025
    คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุภาพ มงคล ผอ.ร.ร.วัดระนาม
024
    คุณครูช่อชัย จากโรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี มอบเสื้อยืดให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดระนาม
023
    ร.ร.วัดระนามมอบปฏิทิน พ.ศ.2561ให้กับทุกๆท่านในไลน์กลุ่ม สพป.สิงห์บุรี ,ศธจ.สิงห์บุรี ,กลุ่มทองน้ำงาม ,กลุ่มพระอินทร์
   ปี 2561  
   
022
    ร.ร.วัดระนามเข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ต.ชีน้ำร้าย "ตลาดวัดไทร ชายน้ำเจ้าพระยา"พร้อมเปิดตัวนร."มัคคุเทศก์น้อย"
021
    ร.ร.วัดระนามเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดกีฬากลุ่มทองน้ำงามเกมส์ ปีการศึกษา 2560
020
    คณะครู-นร.ออกบูธสินค้าOSOPงานมหกรรมอาหารสิงห์บุรี SINGHA COUNTDOWN 2018 29 วันที่ 29-31ธ.ค.60
019
    กิจกรรมวันคริสต์มาส และHappy New year 2018
018
    ร.ร.วัดระนาม จ้างนายสุชาติ เสือโฮก เป็นวิทยากรบุคลากรภายนอกสอนนักเรียนเกี่ยวกับดนตรีสากล "วงดุริยางค์"
017
    ผอ.โรงเรียนวัดระนาม เข้าประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ "ตลาดวัดไทร ชายน้ำเจ้าพระยา"
016
    ผอ.โรงเรียนวัดระนาม ฝึกซ้อมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ด.ญ. วาสนา วีระพนธ์ นักเรียนชั้น ป.2
015
    กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ "เรื่องการทำขนมกล้วยแขกทอด"
014
    นางสุภาพ มงคล ผอ.โรงเรียนวัดระนาม ร่วมทำบุญสามแยกกลางหมู่บ้านระนามเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
013
     กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ "การ ทำขนมปั้นขลิบ"
012
     ผอ.สุภาพ มงคล ประชุมผู้บริหารกลุ่มทองน้ำงาม
011
     มหกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากลุ่มทองน้ำงาม
010
    ผอ.โรงเรียนฯ นิเทศการสอนของคณะครู ช่วงชั้นที่ 3
009
     กิจกรรม "เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ปลูกผักกินเอง" โดยชุมชนกับโรงเรียน 2 ประสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
008
     เตรียมทัพนักกีฬาและขบวนพาเหรด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๐ “กลุ่มทองน้ำงามเกมส์”
007
     ระดมสมองกระบวนการ PLC แก้ปัญหาการเขียนไม่คล่องของนักเรียนทั้ง 3 ระดับ
006
    ระดมสมองกระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเขียนไม่คล่องของนักเรียน ทั้ง 3 ระดับ
005
    ผู้อำนวยการโรงเรียน นิเทศการศึกษาให้กับครูผู้ช่วย
004
     ผู้อำนวยการโรงเรียน นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
003
    สอนชดเชยวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ "เรื่องการทำขนมปุยฝ้าย"
002
    นำพานักเรียนและคณะครู ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
001
     คณะครู-นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชมพระเมรุมาศ ณ มลฑลท้องสนามหลวง
     


โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ :
03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com