ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดระนาม


 
 
 
นางบุญสม บุญเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวศรุดา พันธุ์เจริญ
นางสาวกชกร จีนเท่ห์
นางกฤษณา พุ่มพวง
คร คศ.1
คร คศ.1
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐฐา อยู่นาน
นางสาวอภิวดี ทับพุ่ม
นางสาวฐิติรัตน์ โดดยิ้ม
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
นางสุมาลี กัลณา
นางอรัญญา จำปาทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
  นักการภารโรง (ชั่วคราว)
   

 
 
    Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู 
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน
     การจัดชั้นเรียน
     แผนงาน/โครงการ
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
  
 โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com