ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดระนาม


 
 
 
นางจุฑาทิพ มงคล
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนิภา แสงสนธิ์
นางบุญสม บุญเสริม
นางกฤษณา พุ่มพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรุดา พันธุ์เจริญ
นางสาวกชกร จีนเท่ห์
นางสาวณัฐฐา อยู่นาน
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
นายไพฑูรย์ ประเสริฐอินทร์
นางสาวเมฑาณี บุญเชิด
นางสาวฐิติรัตน์ โดดยิ้ม
พนักงานราชการ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครู (อัตราจ้าง)
นางอรัญญา จำปาทอง
   
นักการภารโรง (ชั่วคราว)
   
 
 

 
 
    Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู 
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน ปีการศึกษา 2560
     การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
     แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2560
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
  
 โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com