วิสัยทัศน์/พันธกิจ


     วิสัยทัศน์ (Vision)

          " โรงเรียนวัดระนามมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมนำความรู้
   อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย ใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการ โดยชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วม"

     พันธกิจ (Mission)

     1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ควบคู่บูรณาการ
     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
         เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


 
 
     Home
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     เป้าประสงค์
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ผู้บริหารและคณะครู
     คณะกรรมการสถานศึกษา.
     คณะกรรมการสภานักเรียน
     หลักสูตรแกนกลาง 2551
     โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
     ตารางสอน ปีการศึกษา 2560
     การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
     แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2560
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
     รายงานประเมินตนเอง SAR
     แผนที่โรงเรียน Google Map
     กระดานข่าว
 โรงเรียนวัดระนาม เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 03-658-5246

Copyright © 2017 All Rights Reserved.

Admin : webmaster@ ranam-school.com